Przetargi.pl
PN/5/156,161,169/2011 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.

Izba Skarbowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-513 Warszawa, ul. Alojzego Felińskiego 2B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5618000, 5618017, 5618018 , fax. 22 5618018
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2B 2B
  01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, fax. 22 5618018
  REGON: 00000001021100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.is.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN/5/156,161,169/2011 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A) Część I zamówienia: - monitor LCD - 1 szt.; - zestawy komputerowe PC - 4 zestawy; - klawiatura komputerowa - 6 szt.; - mysz komputerowa - 6 szt.; - dyski twarde - 7 szt.; B) Część II zamówienia: - pamięć NAS - 1 szt.; - serwer - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I zamówienia - 450,00 zł; Część II zamówienia - 1600,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach