Przetargi.pl
Dostawa materiału opałowego do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie

Pałac Młodzieży ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6203363 , fax. 022 6205411
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pałac Młodzieży
  Plac Defilad 1 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6203363, fax. 022 6205411
  REGON: 00018706200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału opałowego do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa węgla kamiennego. Miejsce dostawy - Ośrodek Wypoczynkowy Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie. Dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Sortyment: węgiel-orzech klasa I, w łącznej ilości 100 ton. Kaloryczność nie mniej niż 27 000 KJ, zawartość siarki nie więcej niż 0,6%, zawartość popiołu nie więcej niż 7%. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostaw materiału opałowego, ze względu na występujące warunki pogodowe, przy czym Zamawiający zapewnia, iż odbierze materiał opałowy w ilości nie mniejszej niż 70 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pm.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach