Przetargi.pl
Zakup i dostawa odzieży i środków ochrony osobistej dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2063 oraz instytucji będących na zaopatrzeniu JW2063.

Jednostka Wojskowa 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6824215, 6824375, 6824121 , fax. 22 6824108
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2063
  ul. Banacha 2 2
  02-097 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6824215, 6824375, 6824121, fax. 22 6824108
  REGON: 01021033300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.jw2063.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odzieży i środków ochrony osobistej dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2063 oraz instytucji będących na zaopatrzeniu JW2063.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup odzieży i środków ochrony osobistej dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW2063. Zakres przedmiotu zamówienia (kod CPV: 18143000-3-akcesoria ochronne, 184444111-4-hełmy ochronne, 18141000-9-rękawice robocze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz Cenowy/Oferta Wykonawcy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3. W kolumnie nr 3 Formularza cenowego/oferta Wykonawcy zatytułowanej Nazwa asortymentu oferowanego należy wpisać nazwę oferowanego asortymentu wraz z opisem odpowiadającemu asortymentowi pożądanemu wskazanemu przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 z określeniem wymaganych certyfikatów, norm w odpowiednich pozycjach. 4. Towar musi być dostarczony w opakowaniach oznakowanych w sposób trwały, w języku polskim, opatrzonym szczegółową instrukcją dotyczącą warunków magazynowania i sposobu użytkowania. 5. Zamawiający zobowiązuje się do wymiany w/w towaru w razie stwierdzonych wad produkcyjnych, przekroczenia daty przydatności do użycia i uszkodzeń opakowań. Wymiana będzie dokonana w okresie 14 dni od daty zgłoszenia wadliwego asortymentu na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z 1 - dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 7. Towar ma być dostarczony transportem Wykonawcy do magazynu, który mieści się w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34. 8. Przyjęcie towaru będzie poprzedzane kontrolą i oceną pod względem jakości wykonania towaru, zgodności miarowej i ilości którą przeprowadzać będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Miejscem przeprowadzenia kontroli będzie magazyn przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. 9. Do każdego egzemplarza asortymentu dołącza się etykiety i metki fabryczne. 10. Wykonawca ponosi następujące koszty: koszt opakowań, koszt transportu, koszt ubezpieczenia oraz koszt dostawy bezpośrednio na adres: ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. 11. Wykonawca zastrzega sobie prawo wymiany asortymentu na koszt Wykonawcy pod względem rozmiarów w okresie 60 dni od terminu dostawy przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości odzieży i środków ochrony osobistej będącego przedmiotem zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz dostarczona zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej www.zamowienia.jw2063.wp.mil.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181430003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.jw2063.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach