Przetargi.pl
Wykonanie cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego ulic w Warce - etap I

Gmina Warka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, Plac St. Czarnieckiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 665 12 00 , fax. 048 665 12 25
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Warka
  Plac St. Czarnieckiego 1 1
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 048 665 12 00, fax. 048 665 12 25
  REGON: 00052662400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego ulic w Warce - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego ulic Warki Etap I - wykonanie systemu 16 kamer wg. projektu - załącznik nr 7 wraz z siecią światłowodową napowietrzną i ziemną uwzględniając pozostałe etapy, wykonanie centrum nadzoru w budynku Komisariatu Policji w Warce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ na stronie internetowej www.warka.pl/zp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 320000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 10 000 zł. Wadium będzie uznane za wniesione, jeżeli przed terminem otwarcia ofert (dniem i godziną) będzie się znajdować: w pieniądzu - na koncie Zamawiającego; w innej formie niż pieniądz (dopuszczonej przez Zamawiającego) - znajdzie się w kasie Urzędu Miejskiego w Warce pl. Stefana Czarnieckiego 1. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w SIWZ w pkt 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.warka.pl/zp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach