Przetargi.pl
Zakup wraz z dostarczeniem mobilnego systemu wizyjnego do wizualizacji wielkoformatowej dla Kancelarii Prezydenta RP.

Kancelaria Prezydenta RP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6952863 , fax. 695-28-62
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Prezydenta RP
  ul. Wiejska 10 10
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6952863, fax. 695-28-62
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prezydent.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostarczeniem mobilnego systemu wizyjnego do wizualizacji wielkoformatowej dla Kancelarii Prezydenta RP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz testowe uruchomienie mobilnego systemu wizyjnego (zwanego dalej sprzętem) do wizualizacji wielkoformatowej (zarówno komputerowej jak i wideo) dla Kancelarii Prezydenta. 2. Dodatkowo w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego do 3(trzy)-krotnego przygotowania i uruchomienia sprzętu w związku z koniecznością zapewnienia w przyszłości oprawy wizyjnej wydarzeń odbywających się u Zamawiającego i przeszkolić w tym zakresie przedstawicieli Zamawiającego. O terminach wydarzeń wymagających oprawy wizyjnej z użyciem dostarczonego sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 2(dwu)-dniowym wyprzedzeniem. 3. Zakres dostawy z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 4. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi: a) być fabrycznie nowy i wyprodukowany w 2011 roku; b) być objęty co najmniej 24-miesięczną gwarancją na jego bezawaryjne funkcjonowanie; c) zostać oznaczony nalepkami pozwalającymi zidentyfikować wykonawcę (rozumiany jako dostawca sprzętu); d) być oznakowany numerem seryjnym i kodem kreskowym na sprzęcie oraz opakowaniu. 5. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz podzespołów, posiadających numery seryjne w dwóch postaciach: a) wykazu sprzętu z numerami seryjnymi, b) arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy. 6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2008 lub nowszy, znak bezpieczeństwa CE), określonym przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego sprzętu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302310007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy, nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prezydent.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach