Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7618938 , fax. 029 7618938
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Targowa 4 4
  07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie
  tel. 029 7618938, fax. 029 7618938
  REGON: 55125664900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Całkowite szacowane zużycie energii [kWh] do obiektów w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynosi: - taryfa całodobowa: 270 000 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kadzidlo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach