Przetargi.pl
Zakup i dostawa nowego ciągnika do robót drogowych

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6457162 , fax. 029 6457162
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Brokowska 37 37
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 6457162, fax. 029 6457162
  REGON: 55067092100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nowego ciągnika do robót drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa nowego ciągnika do robót drogowych Dane techniczne: 1) Ciągnik do drogowych robót utrzymaniowych fabrycznie nowy - rok produkcji 2011 2) Moc silnika od 80 KM do 85 KM 3) Silnik spełniający normy minimum EURO II chłodzony cieczą zgodnie ze świadectwem homologacji minimum 2003/37 4) układ napędowy napęd na 4 koła - skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana z co najmniej jednym biegiem pełzającym od 0,2 km/h do 0,6 km/h - maksymalna prędkość drogowa od 35 km/h do 40 km/h - sprzęgło sterowane mechanicznie - blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej - blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej 5) W.O.M. tył 540-1000 obr/min 6) Zaczep transportowy i zaczep rolniczy 7) Minimum 4 rozdzielacze hydrauliczne 8) Ładowacz czołowy: - łyżka do materiałów sypkich o szerokości 1,8 m - minimalna wysokość podnoszenia 3,40 m 9) Kabina z atestem bezpieczeństwa: - ogrzewana - dodatkowe siedzisko dla pasażera 10) Lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym z możliwością regulacji położenia 11) Zbiornik paliwa zamykany na klucz 12) Halogeny przednie i tylne 13) Sprężarka powietrza 14) Dwa trójkąty odblaskowe 15) Komplet kluczy 16) Gwarancja minimum 18 miesięcy bez limitu kilometrów (motogodzin) od dnia dostawy (książka gwarancyjna w języku polskim) 17) Instrukcja obsługi w języku polskim 18) Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji ciągnika 19) Przeszkolenie w obsłudze ciągnika 20) Pakiet ubezpieczenia na rok (OC, AC, NW) 21) Zapewnienie na piśmie przeglądów gwarancyjnych oraz nieodpłatnego serwisu w siedzibie zamawiającego w okresie gwarancji oraz płatnego w okresie pogwarancyjnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przewidziane wadium w wysokości 3000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach