Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nowym osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą i głowicą do frezowania karpin drzew oraz pługiem do odśnieżania dróg i chodników

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7240570 , fax. 22 7240570
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Traugutta 41 41
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7240570, fax. 22 7240570
  REGON: 01497631600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nowym osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą i głowicą do frezowania karpin drzew oraz pługiem do odśnieżania dróg i chodników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nowym osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą i głowicą do frezowania karpin drzew oraz pługiem do odśnieżania dróg i chodników na bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Kozerkach, ul. Marsa 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego ciągnika i osprzętu w miejscu i czasie realizowanej dostawy. - wykonanie obsługi technicznej ciągnika (4 razy) co 1000mth lub co rok przez okres 4 lat obejmującej koszty wykonania przeglądu stanu technicznego ciągnika, koszty zakupu, dostawy i wymiany płynów eksploatacyjnych, kompletu filtrów oraz wykonanie obsługi technicznej kosiarki (4 razy) raz w roku przez okres 4 lat obejmującej koszty wykonania przeglądu stanu technicznego kosiarki, koszty zakupu, dostawy i wymiany oleju hydraulicznego, filtrów oraz kompletu młotków bijakowych. 2. Ciągnik i osprzęt muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016r., pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach