Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych do 4 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dolice

Gmina Dolice ogłasza przetarg

 • Adres: 73-115 Dolice, ul. Ogrodowa 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5640129 , fax. 091 5640237
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dolice
  ul. Ogrodowa 16 16
  73-115 Dolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5640129, fax. 091 5640237
  REGON: 81168565100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dolice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych do 4 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dolice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów produktów spożywczych dla dzieci uczęszczających do 4 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dolice (tj. SP w Dobropolu, SP w Dolicach, SP w Rzeplinie i SP w Sądowie) na zajęcia w ramach realizacji projektu pt. Wiem, rozumiem, potrafię. Wymaga się, aby zestaw dla jednego dziecka obejmował: -Soczek lub napój owocowy w kartonikach o pojemności nie mniejszej niż 200ml, w pojemniku kartonowym wyposażonym w słomkę oraz 1 szt. owocu (jabłko, gruszka, mandarynka, banan, pomarańcza, kiwi lub podobne) Zamiennie: -Soczek lub napój owocowy w kartonikach o pojemności nie mniejszej niż 200ml, w pojemniku kartonowym wyposażonym w słomkę oraz baton lub wafelek w czekoladzie o wadze nie mniejszej niż 35g. Soczki lub napoje nie mogą zawierać konserwantów i sztucznych barwników. Artykuły spożywcze dostarczone do 4 Szkół Podstawowych (napoje/soczki, batony/wafelki) muszą posiadać aktualną datę ważności do spożycia, a owoce winny być soczyste i dojrzałe bez oznak nadpsucia. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dniach, w których prowadzone będą zajęcia w godzinach ustalonych z kierownikiem projektu. Zajęcia w Szkołach Podstawowych odbywać się będą pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w pojemnikach dostosowanych do przewozu artykułów spożywczych i pozostawiony w nich w Szkołach do czasu wydania dzieciom. Zamawiający zakłada, że tygodniowe zapotrzebowanie na dostawę produktów spożywczych będzie wynosiło: 201 zestawów. 2. W okresie objętym zamówieniem ze względu na trudną do przewidzenia ilość dzieci uczęszczających na zajęcia Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ogólnej liczby zestawów do 120 zestawów tygodniowo lub zwiększenia do 300 zestawów tygodniowo. 3. Zamawiający wymaga, aby zamawiane zestawy były dostarczane przemiennie (jednego dnia owoc następnego wafelek/baton). 4. Zamawiający przewiduje, że w okresie objętym umową zajęcia nie będą się odbywały (brak dostaw) w przerwach świątecznych, podczas ferii oraz od 20.06.2014r. do 31.08.2014r. 5. Zamawiający dopuszcza jednorazową dostawę zestawów do poszczególnych szkół w ilościach wystarczających na pokrycie trzydniowego zaopatrzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dolice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach