Przetargi.pl
Dostawa leku Palivizumabum

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4661086 , fax. 091 4661113
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4661086, fax. 091 4661113
  REGON: 00028890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leku Palivizumabum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Palivizumabum w następujących dawkach: Opis przedmiotu zamówienia Postać Dawka Ilość opakowań Jednostka miary opakowania -1- -2- -4- -5- -6- -7- 1 Palivizumabum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań prosz. i rozp. d/sporz. roztw. d/wstrz. 50 mg 20 x 1 fiol. 100 mg 40 x 1 fiol. 2. Zamawiający wymaga aby oferowany lek był wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zmianami); 3. Zamawiający wymaga aby oferowany lek posiadał okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy leków do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania faksem. Termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zapotrzebowania. 5. Zamawiający wymaga, aby oferowany lek znajdował się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert i posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN. Brak spełnienia powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. 6. Ilość leku podana w powyższej tabeli jest maksymalna, z tym że ma charakter orientacyjny. Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 50 % ilości podanej w tabeli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336515003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk2.pum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach