Przetargi.pl
Dostawa leku Synagis dla pacjentów Poradni Patologii Noworodka SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PAM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4661086 , fax. 091 4661113
 • Data zamieszczenia: 2010-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PAM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4661086, fax. 091 4661113
  REGON: 00028890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pam.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leku Synagis dla pacjentów Poradni Patologii Noworodka SPSK Nr 2 PAM w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Synagis 50 mg/ ml w ilości 12 fiolek 2.Synagis 100 mg/ml w ilości 6 fiolek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336515003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk2.pam.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach