Przetargi.pl
Usługa sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte.

Urząd Gminy Stargard Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5613410 , fax. 91 5613411
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Stargard Szczeciński
  ul. Rynek Staromiejski 5 5
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5613410, fax. 91 5613411
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji zmiany planu miejscowego: - inwentaryzacja urbanistyczna, - opracowanie ekofizjograficzne, - koncepcja zmiany planu miejscowego, - projekt zmiany planu miejscowego: projekt tekstu zmiany planu miejscowego i projekt rysunku zmiany planu miejscowego w skali 1:1000, - prognoza oddziaływania na środowisko, - prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, - wniosek o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; b) sporządzanie projektów dokumentów i wykazów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania prac planistycznych, których potrzeba wykonania wynika z obowiązujących przepisów prawa, c) wykonywanie obsługi procesu planistycznego, obejmującej wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności, których efektem będzie uchwalenie zmiany planu miejscowego i jej publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym, d) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu miejscowego. Szczegółowy zakres zamówienia określa Zestawienie czynności związanych ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ. 3) Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD: a) zmiana planu miejscowego - uchwała w sprawie zmiany planu miejscowego - 3 oprawione egzemplarze zawierające tekst zmiany planu, wyrys ze studium gminy w skali 1:10 000, załączniki tekstowe, - rysunek zmiany planu miejscowego - 5 egzemplarzy w skali 1:1000; b) materiały planistyczne - inwentaryzacja urbanistyczna - 2 egzemplarze, - opracowanie ekofizjograficzne - 2 egzemplarze, - prognoza oddziaływania na środowisko - 2 egzemplarze, - prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego - 2 egzemplarze, - wniosek o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze - 3 egzemplarze. Akceptowalne formaty zapisu elektronicznego: DOC, PDF, JPEG, TIFF, DWG, RTF; wersje ostateczne zmiany planu miejscowego i materiałów planistycznych - kompletne opracowania w odrębnych plikach PDF. 4) Granice terenu zmiany planu miejscowego określa Uchwała Nr XIV-131-12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, 5) Informacje i dane charakteryzujące przedmiot zamówienia stanowią załącznik nr 11 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach