Przetargi.pl
Dostawa żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Podwale 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 36 526 29 , fax. 94 36 549 26
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
  ul. Podwale 2 2
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 36 526 29, fax. 94 36 549 26
  REGON: 00380158000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.mopsinfo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w okresie od luty 2014r. do 31.01.2015r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidwin.mopsinfo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach