Przetargi.pl
Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Konarskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7794031 w. 477 , fax. 022 7794031 w. 477
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
  ul. Konarskiego 13 13
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7794031 w. 477, fax. 022 7794031 w. 477
  REGON: 00029015600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskgruca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w następującym zakresie: zakupu minimum 20% towaru, o którym, mowa w załączniku nr 1 do SIWZ tj. formularzu asortymentowo - cenowym zakupu każdej pozycji, o której mowa w załączniku nr 1 do SIWZ tj. formularzu asortymentowo - cenowym, w ilości o 50% większej niż określona w umowie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spskgruca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach