Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych cz.1- powtórka, spr. nr P/9/A/DEZYNFEKCJA/2016

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ogłasza przetarg

 • Adres: 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 831-37-01 , fax. 635 84 39
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
  ul. Inflancka 6 6
  00-189 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 831-37-01, fax. 635 84 39
  REGON: 01300305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inflancka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych cz.1- powtórka, spr. nr P/9/A/DEZYNFEKCJA/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych cz.1- powtórka dla Szpitala, na zasadach określonych niniejszą SIWZ. Szczegółowy opis środków dezynfekcyjnych zawiera formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków dezynfekcyjnych w podziale na następujące części : Część 1 - preparaty do mycia i dezynfekcji skóry Część 2 - Preparaty do dezynfekcji błon śluzowych 3. Miejsce dostawy: Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej -Zakurzonej- SPZOZ, Warszawa, ul. Inflancka 6. 4. Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wielkość skonta za wcześniejszą płatność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipzp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach