Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych do myjni do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpraski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych do myjni do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji do Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ. Zakres ilościowy i asortyment będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości w formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych co do maksymalnej wartości umowy. Wykonawca nie może odmówić dostawy preparatów do dezynfekcji, jeśli wartość umowy określona w § 2 ust. 1 umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) nie została przekroczona. Odmowa taka stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.Odstąpieniem od sytuacji opisanej w poprzednim zdaniu może być jedynie sytuacja, gdy Zamawiający dopuścił się zwłoki z zapłatą za dostarczony asortyment. Po uregulowaniu należności przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dalszego niezwłocznego realizowania umowy. Zamawiający wymaga od potencjalnych kontrahentów bezpłatnych szkoleń przeprowadzanych w siedzibie Zamawiającego. Tematyka szkoleń oraz termin ściśle uzgodniony z pielęgniarką epidemiologiczną. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo-ilościowa (Formularz cenowy) stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji dostawy na CITO
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpraski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach