Przetargi.pl
dostawa pozostałych odczynników, surowic, podłoży i testów laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6510229, 6510337 , fax. 085 6510229, 6510337
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 26A 26A
  15-959 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6510229, 6510337, fax. 085 6510229, 6510337
  REGON: 00009373400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.wiw.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa pozostałych odczynników, surowic, podłoży i testów laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pozostałych odczynników, surowic, podłoży i testów laboratoryjnych na warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w artykule 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w tym: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w tym nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wiw.pbip.pl/?event=kategoria&id=19
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach