Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 670 31 37 , fax. 085 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 670 31 37, fax. 085 670 28 42
  REGON: 05025282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do wskazanych jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Minimalne wymagania dla dostarczonego oleju opałowego: a)kaloryczność - nie mniej niż 42 600 kJ/kg b)gęstość w temperaturze 15 oC - nie większa niż 0,860 g/cm3 c)temperatura zapłonu -nie mniejsza niż 56 oC d)lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC - nie większa niż 6,00 mm2/s e)temperatura płynięcia - nie większa niż - 20 oC f)zawartość siarki - nie większa niż 0,20 % g)zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg h)zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 mg/kg i)pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01 Całość dostaw (suma poszczególnych części) na sezon grzewczy 2009/2010 wynosi 62,4 m3, w tym planowane dostawy w 2009r - 31,6 m3, 2010r - 30,8 m3 Wymagania dodatkowe: Olej opałowy powinien odpowiadać, co do jakości wymogom surowców energetycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce cieplnej. Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo (certyfikat) jakości, które wraz z dostawą należy dołączyć do faktury. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg zgłaszanych potrzeb, w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia. Zadanie nr 1 /załącznik 1A/- powiat suwalski Punkty odbioru: 1)jednostka Policji w Filipowie, ul. Wólczańska 1: Pojemność zbiornika - 1 m3 , Ilość planowanych dostaw - 8, Dostawy w 2009r.-3,3 m3,Dostawy w 2010r.- 4,0 m3 2)jednostka Policji w Bakałarzewie ul. Plac Rynkowy 1 Pojemność zbiornika-1 m3 Ilość planowanych dostaw - 4, Dostawy w 2009r.-1,8 m3,Dostawy w 2010r. - 1,6 m3 Zadanie nr 2 /załącznik 1B/- powiat hajnowski Punkt odbioru: jednostka Policji w Białowieży, ul. Sportowa18: Pojemność zbiornika -6 m3, Ilość planowanych dostaw - 3,Dostawy w 2009r.-4,5 m3,Dostawy w 2010r.-5,0 m3 Zadanie nr 3 /załącznik 1C/- powiat wysokomazowiecki Punkt odbioru: jednostka Policji w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 19: Pojemność zbiornika-2 m3, Ilość planowanych dostaw-4, Dostawy w 2009r.-3,3 m3,Dostawy w 2010r.-3,0 m3 Zadanie nr 4 /załącznik 1D/- powiat zambrowski Punkt odbioru: jednostka Policji w Rutkach, ul. Rynek 6: Pojemność zbiornika-4,9 m3, Ilość planowanych dostaw -3,Dostawy w 2009r. - 3,5 m3,Dostawy w 2010r.-2,2 m3 Zadanie nr 5 /załącznik 1E/- powiat siemiatycki Punkty odbioru: 1)jednostka Policji w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 20: Pojemność zbiornika -3x0,75 m3 =2,25 m3,Ilość planowanych dostaw-4, Dostawy w 2009r.-3,5 m3, Dostawy w 2010r.-3,4 m3 2)jednostka Policji w Dziadkowicach 45: Pojemność zbiornika-1 m3, Ilość planowanych dostaw -4,Dostawy w 2009r.-1,7 m3,Dostawy w 2010r.-1,7 m3 Zadanie nr 6 /załącznik 1F/- powiat sejneński Punkt odbioru: jednostka Policji w Sejnach, ul. 1 Maja 17: Pojemność zbiornika -2x2 m3 =4 m3, Ilość planowanych dostaw - 4, Dostawy w 2009r.-5,0 m3, Dostawy w 2010r.-5,8 m3 Zadanie nr 7 /załącznik 1G/- powiat moniecki Punkt odbioru: jednostka Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50: Pojemność zbiornika -2x1 m3 =2 m3, Ilość planowanych dostaw-4,Dostawy w 2009r.-3,0 m3,Dostawy w 2010r.-1,7 m3 Zadanie nr 8 /załącznik 1H/- powiat augustowski Punkt odbioru: jednostka Policji w Bargłowie Kościelnym, ul. 1000-lecia PP 4: Pojemność zbiornika -1 m3, Ilość planowanych dostaw -5,Dostawy w 2009r.-2,0 m3, Dostawy w 2010r.-2,4 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), tzn.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: a) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 w/w ustawy. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się również Wykonawców, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; d) nie wnieśli wadium, jeśli jest wymagane, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie Zamawiający w następujący sposób oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) w odniesieniu do wymogu dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - każdy z Wykonawców musi spełniać ten warunek, b) posiadanie, jeżeli jest wymagane, koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - Wykonawcy muszą łącznie spełniać ten warunek, c) w odniesieniu do wymogu dot. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Wykonawcy łącznie muszą spełniać ten warunek, d) w odniesieniu do wymogu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Wykonawcy łącznie muszą spełniać ten warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 2 SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (w przypadku spółki cywilnej/konsorcjum) - załącznik nr 3 SIWZ. 3. Aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu muszą zostać złożone odrębnie przez każdego z członków konsorcjum - dokumenty określone w pkt IV ppkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie złożenie przez któregokolwiek z uczestników konsorcjum w/w dokumentów skutkować będzie wykluczeniem z postępowania konsorcjum, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, w ofercie należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - lub umowę spółki albo kopię umowy spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej reprezentowania lub notariusza. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu muszą zostać złożone odrębnie przez każdego ze wspólników spółki cywilnej - dokumenty określone w pkt IV ppkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie złożenie przez któregokolwiek ze wspólników spółki cywilnej w/w dokumentów skutkować będzie wykluczeniem z postępowania spółki cywilnej, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podlaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach