Przetargi.pl
Wykonanie rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej.

Urząd Gminy Czyżew-Osada ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew-Osada, ul. Mazowiecka 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2755036 , fax. 086 2755063
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czyżew-Osada
  ul. Mazowiecka 34 34
  18-220 Czyżew-Osada, woj. podlaskie
  tel. 086 2755036, fax. 086 2755063
  REGON: 00053139300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czyzewosada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską oraz budowa szczelnego osadnika ścieków na nieczystości ciekłe o poj. 6 m3. Zakres robót obejmuje: a) wykonanie prac przygotowawczych: roboty rozbiórkowe i ziemne b) prace budowlane: - wykonanie fundamentów, - wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, - wykonanie elementów żelbetowych, - wykonanie schodów i balustrad, - wykonanie elewacji budynku, - wykonanie schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej d) wymianę dachu e) prace wykończeniowe: - wykonanie tynków wewnętrznych i robót malarskich, - wykonanie posadzek wewnętrznych, - wykonanie robót na poddaszu, f) prace instalacyjne: - instalacja wodno-kanalizacyjna, - instalacja elektryczna, g) wykonanie osadnika ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają podane warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, min. 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem zamawiający uzna budowę budynku, przebudowę lub remont budynku. 3) dysponują potencjałem technicznych i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. wskażą do wykonania niniejszego zamówienia odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12 ust. 2 Prawa Budowlanego - co najmniej jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia co musi jednoznacznie wynikać z treści oświadczeń i dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje: 1. Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu) 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zmówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zmówienia - przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 5. Wykaz zawierający wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże minimum dwie roboty polegające na budowie budynku, przebudowie lub remoncie - wykaz należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni złożyć jeden wykaz). 6. Dokumenty, że roboty wskazane w w/w wykazie zostały wykonane należycie 7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności załącznik nr 4 do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni złożyć jeden wykaz). 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w w/w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 9. Kosztorys ofertowy (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny kosztorys). 10. Potwierdzenie wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czyzewosada.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach