Przetargi.pl
przeliczenie osnowy szczegółowej poziomej III klasy i osnowy pomiarowej z istniejącego PUWG 1965 lub lokalnego do PUWG 2000(24) metodą ścisłego wyrównania sieci oraz metodą transformacji na terenie powiatu sokólskiego

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Piłsudskiego 8 8
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeliczenie osnowy szczegółowej poziomej III klasy i osnowy pomiarowej z istniejącego PUWG 1965 lub lokalnego do PUWG 2000(24) metodą ścisłego wyrównania sieci oraz metodą transformacji na terenie powiatu sokólskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przeliczenie osnowy szczegółowej poziomej III klasy i osnowy pomiarowej z istniejącego PUWG 1965 lub lokalnego do PUWG 2000(24) metodą ścisłego wyrównania sieci oraz metodą transformacji na terenie powiatu sokólskiego. Obszar opracowania: 205 451 ha, liczba punktów: osnowy III klasy: ok. 7500, osnowy pomiarowej: ok. 8000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek 1 udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: wykonywanie działalności gospodarczej z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, warunek 2 udziału w postępowaniu: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: - posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 3 lub z zakresu 1 i ukończone studia podyplomowe z zakresu geodezji wyższej przez właściciela firmy lub pracowników nie związanych umową o pracę z inną jednostką, - wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania lub w okresie prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest on krótszy niż 3 lata, co najmniej dwóch zamówień tego samego rodzaju, gdzie przedmiotem zamówienia było przeliczenie współrzędnych punktów osnowy poziomej w ilości odpowiadającej co najmniej 5000 punktów (każde zamówienie), potwierdzonych referencjami zamawiającego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: warunek 1: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, warunek 2: - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania lub w okresie prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest on krótszy niż 3 lata, co najmniej dwóch zamówień w zakresie tego samego rodzaju, gdzie przedmiotem zamówienia było przeliczenie współrzędnych punktów osnowy poziomej w ilości odpowiadającej co najmniej 5000 punktów każde, z podaniem nazwy obiektu, wartości, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, - dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie, - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zakres wykonywanych przez nich czynności wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji z zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, - kopia świadectwa nadania uprawnień zawodowych z zakresu 1 i 3 lub z zakresu 1 i kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu geodezji wyższej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sokolka-powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną