Przetargi.pl
Dostawa materiałów do wykonania zadania Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ulicach Mickiewicza, Leśnej i Projektowanej w Sejnach.

Gmina Miasto Sejny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 25
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 516 20 73 , fax. 0-87 516 20 55
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sejny
  ul. Piłsudskiego 25 25
  16-500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 0-87 516 20 73, fax. 0-87 516 20 55
  REGON: 79067106000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do wykonania zadania Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ulicach Mickiewicza, Leśnej i Projektowanej w Sejnach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia dla zadania p.n.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ulicach Mickiewicza, Leśnej i Projektowanej w Sejnach jest dostawa materiałów instalacyjnych rury i osprzęt. rura PCV 110PN10 1223 m, rura PCV 90 PN10 617 m, rura PE40 1147 m, rura stalowa osłonowa na przeciski DN150 91m, rura stalowa DN65 83 m, trójnik kołnierzowy DN100 żeliwo 2 szt., trójnik kołnierzowy DN80 żeliwo 7 szt., trójnik redukcyjny 100x80x100 10 szt., zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN100 3 szt., zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN80 14 szt., obudowa zasuwy DN80 14 szt., obudowa zasuwy DN100 6 szt., skrzynka uliczna 60 szt., łącznik rurowo kołnierzowy DN100 3 szt., zasuwa boso kołnierzowa miękkouszczelniona DN100 żel/PCV 3 szt., rura osłonowa dwudzielna DN160 90 m, łuk PCV 90x90st 10 szt., łuk PCV 110X90st 37 szt., mufa PCV90 20 szt., mufa PCV110 30 szt., kruciec kołnierzowy 100 żeliwo 20 szt., kruciec kołnierzowy 80 żeliwo 21 szt., hydrant podziemny DN80 5 szt., hydrant naziemny DN80 9 szt., skrzynka hydrantowa 14 szt., nawiertka 110/40 22 szt., nawiertka 90/40 27 szt., obudowa zasuwy DN40 49 szt., wodomierz JS 1,5 m3, DN20 klasa min.B 40 szt., zawór grzybkowy DN20 100 szt., półśrubunek DN15 80 szt., zawór antyskażeniowy 50 szt., przejście PE40/11/2 50 szt., redukcja 1/1/2/3/4 50 szt., półśrubunek DN15 80 szt., korki zaślepiające PE40 13 szt., tabliczki z oznaczeniem armatury 49 kpl, taśma do oznakowania trasy rurociągów 3000 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441630000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: art.22 PZP,ocena na podstawie oświadczeń i zaświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie w trybie art.22 PZP, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sejny.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach