Przetargi.pl
1. Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi we wsi Wdziękoń Pierwszy - długość odcinka 1525,89m. 2. Remont nawierzchni drogi asfaltowej Nagórki Jabłoń - Poryte Jabłoń - długość odcinka 2175,00m

Gmina Zambrów ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zambrów
  ul. Fabryczna 3 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzambrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi we wsi Wdziękoń Pierwszy - długość odcinka 1525,89m. 2. Remont nawierzchni drogi asfaltowej Nagórki Jabłoń - Poryte Jabłoń - długość odcinka 2175,00m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Wdziękoń Pierwszy będzie polegała na wykonaniu: - podbudowy żwirowej o grubości 20cm, - nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m i grubości asfaltu 7cm, - pobocza i zjazdy żwirowe, - przepusty rurowe, - oznakowanie pionowe. Remont nawierzchni drogi asfaltowej Nagórki Jabłoń - Poryte Jabłoń będzie polegał na wykonaniu: - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych (8szt.) i zaworów wodociągowych (40szt.), - frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości 20cm, - podbudowa z kruszyw łamanych 8cm, - wykonanie nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie poboczy, - uzupełnienie oznakowania pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział podmioty uprawnione do występowania w obrocie prawnym nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ciągu ostatnich 3 lat oferent był głównym wykonawcą co najmniej trzech robót o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) załącznik - oświadczenie oferenta, b) kosztorys ofertowy, c) Informacja o wykonaniu w ostatnich 3 latach co najmniej 3 robót o podobnym charakterze. d) Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta. e) Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego urzędu skarbowego (nie więcej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert). f) Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne (nie więcej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: rrg@ugzambrow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach