Przetargi.pl
Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych, przepływowych ogrzewaczy płynów infuzyjnych, ssaków elektrycznych oraz laryngoskopu światłowodowego akumulatorowego, NUMER SPRAWY EP/75/2018

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 38 94 808, , fax. 22 38 94 922
 • Data zamieszczenia: 2018-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kasprzaka 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 38 94 808, , fax. 22 38 94 922
  REGON: 011035381
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych, przepływowych ogrzewaczy płynów infuzyjnych, ssaków elektrycznych oraz laryngoskopu światłowodowego akumulatorowego, NUMER SPRAWY EP/75/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych, przepływowych ogrzewaczy płynów infuzyjnych, ssaków elektrycznych oraz laryngoskopu światłowodowego akumulatorowego, zgodnie z załącznikiem numer 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157800-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu wraz z ofertą w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 1 Specyfikacja techniczno – eksploatacyjna, w której Wykonawca opisuje i potwierdza parametry oferowanego urządzenia wymagane przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz) 2 Katalogi / foldery lub inne materiały/oświadczenia producenta– potwierdzające wszystkie wskazane w Specyfikacji techniczno – eksploatacyjnej parametry. Wykonawca winien w w/w dokumentach zaznaczyć miejsca, w których widnieje potwierdzenie parametru poprzez wpisanie pozycji danego parametru ze Specyfikacji techniczno – eksploatacyjnej. 3 Oświadczenia, że oferowane urządzenia spełniają wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 4 Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. 5 Certyfikat CE 6 Deklaracja zgodności 7 Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów oraz: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zestawienie parametrów technicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 3) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ, 4) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ, 5) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ, 6) Dokument (zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a PZP. 7) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 8) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach