Przetargi.pl
Dostawa 3szt. fabrycznie nowych respiratorów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Aleja Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3833505 , fax. 48 3833504
 • Data zamieszczenia: 2021-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Aleja Jana Pawła II 9A
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 48 3833505, fax. 48 3833504
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzozprzysucha.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3szt. fabrycznie nowych respiratorów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 3szt. fabrycznie nowych respiratorów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157800-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach