Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”- Postępowanie prowdzone w ramach projektu w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765 71 01; 765 71 21 , fax. 22 751 27 07
 • Data zamieszczenia: 2022-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
  ul. Marii Konopnickiej 65
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 71 01; 765 71 21, fax. 22 751 27 07
  REGON: 00029121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitaldziekanow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”- Postępowanie prowdzone w ramach projektu w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157800-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach