Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych na potrzeby uczestników projektu „Z głową w cyfrowy świat” do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 19400 Olecko, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 202 085 , fax. 875 202 085
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
  ul. Kolejowa 33
  19400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 202 085, fax. 875 202 085
  REGON: 115468500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=38816

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych na potrzeby uczestników projektu „Z głową w cyfrowy świat” do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych na potrzeby uczestników projektu „Z głową w cyfrowy świat” do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawy mebli szkolnych, wyposażenia pracowni szkolnych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pracowni języka angielskiego, pracowni logopedycznej, zestaw licencji i pomoce dydaktyczne do robotyki 2) świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego w okresie gwarancyjnym zakupionego sprzętu i wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (o ile Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, na żądanie Zamawiającego przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w części III.4 ogłoszenia. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach