Przetargi.pl
Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 10-410 Olsztyn, Lubelska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 555 20 10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Lubelska 53
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 555 20 10, , fax. -
  REGON: 510734049
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgok.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: 1.1. Część 1: Dostawa taśm gumowych standardowych oraz klejenie zabieraków przy produkcji taśmy, 1.2. Część 2: Dostawa taśm gumowych specjalistycznych, 1.3. Część 3: Dostawa sprzętu specjalistycznego do taśm gumowych, 1.4. Część 4: Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm, 1.5. Część 5: Dostawa części zamiennych gumowych do SBP, 1.6. Część 6 Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii. 2. Dostawy i usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane: 2.1. sukcesywnie, 2.2. w terminach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego i ofertą Wykonawcy, określonych na etapie zamówienia wykonawczego, 2.3. zamówienia będą składane wg potrzeb Zamawiającego wynikających z rzeczywistych przebiegów i obciążenia maszyn. 3. Dostawy i usługi stanowiące przedmiot zamówienia na Części 1-5 będą realizowane w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania przez Wykonawcę odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego. Ww. korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się mailowo na adresy wskazane w umowie ramowej, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8 i w ww. zapytaniu. 4. Dla Części nr 6 maksymalny dopuszczalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 72 godziny (dla dni kalendarzowych) liczonych od momentu wysłania przez Wykonawcę odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego. Ww. korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się mailowo na adresy wskazane w umowie ramowej, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8 i w ww. zapytaniu. Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii należy rozumieć czas podjęcia działań w celu usunięcia awarii, tj. czas przyjazdu i rozpoczęcia napraw. 5. Okres gwarancji Przedmiotu zamówienia będzie wynosił minimum 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru /Dowodu Dostawy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wykaz wszystkich części zamiennych objętych planowanymi dostawami oraz usług stanowią załączniki nr 1A - 1F do SIWZ, tj. Formularze cenowe stanowiące jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z Części. 7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane zostały w Projekcie umowy ramowej (Część II SIWZ). W razie niezgodności pomiędzy IDW, a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 8. Zamówienia wykonawcze będą udzielane zgodnie z zasadami określonym we wzorze umowy ramowej. 9. Zapisy dotyczące art. 29 ust. 3a ustawy PZP – odnoszą się do Części nr 4 pn.: „Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm” i 6 pn.: „Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii”. 9.1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tj. prace wykonywane przez: 1) osobę odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad realizacją umowy; 2) osoby wykonujące usługi (serwisowania, napraw) odpowiednio dla części nr 4 i 6 zamówienia. 3) W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogów określonych w ust. 9 pkt 9.1 ppkt.1-4, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9 pkt 9.1. ppkt 1 i 2 IDW zgodnie z postanowieniami umowy ramowej. 4) Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42956000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.5.1) ust.. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż odpowiednio dla dokumentów z zakresów, o których mowa w ust. 1 – 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.5) ust. 1., składa dokument, o którym mowa w niniejszej sekcji w ust. 1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.5) ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach