Przetargi.pl
Dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz mięsa i wędlin wieprzowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2020-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz mięsa i wędlin wieprzowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz mięsa i wędlin wieprzowych, która obejmuje: Pakiet 1 – Pieczywo, bułka tarta, drożdże, wyroby ciastkarskie; Pakiet 2 – Mięso wieprzowe, wędliny wieprzowo-wołowe, wędliny podrobowe i podroby wieprzowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają Formularze cenowe/Przedmiot zamówienia stanowiące załączniki nr 1-1 i 1-2 do SIWZ . 3 Przedmiot zamówienia musi być: 3.1. świeży z datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia, bez wad fizycznych i jakościowych oraz spełniać wymagania jakościowe zawarte w załącznikach do SIWZ (Formularze cenowe/Przedmiot zamówienia i projekt umowy), 3.2. pakowany asortymentowo i dostarczany w opakowaniach określonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, 3.3. zaopatrzony w etykietę, która powinna odpowiednio zawierać: - w przypadku Pakietu 1: nazwę i adres producenta, nazwę i skład produktu – masę netto produktu, datę – termin produkcji i przydatności do spożycia, warunki przechowywania, informację o alergenach i wartości odżywczej. - w przypadku Pakietu 2 poz. 1-17: nazwę i adres producenta, pełną nazwę i skład produktu, informację o alergenach i wartości odżywczej, datę – termin produkcji i przydatności do spożycia, warunki przechowywania, identyfikator weterynaryjny. - w przypadku Pakietu 2 poz. 18-25: nazwę i adres producenta, nazwę produktu, datę - termin produkcji i przydatności do spożycia, warunki przechowywania, identyfikator weterynaryjny, kraj pochodzenia. 4. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego (z uwzględnieniem ich zmian), a w szczególności: 4.1. przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy; 4.2. Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L Nr 31, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15 t. 6, str. 463); 4.3. przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1753) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy; 4.4. przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139, str. 55 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 095 z 7.4.2017, s. 1) oraz przepisów wydanych na podstawie tych rozporządzeń; 4.5. przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139, str. 1, ze zm.); 4.6. przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L Nr 338, str. 4); 4.7. przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.); 4.8. przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy; 4.9. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy; 5. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.). 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia były wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP oraz przewożone pojazdami spełniającymi wymagania systemu HACCP. 7. Zamawiający będzie dokonywał bieżącej oceny stanu opakowań zbiorczych i jednostkowych oraz stanu sanitarnego środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności. 8. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1-… do SIWZ).; Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 do SIWZ).; Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach