Przetargi.pl
Dostawa piasku i kruszywa drogowego

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-020 Żórawina, Węgry, ul. Młyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 31 65 116 , fax. 71 72 34 570
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
  Węgry, ul. Młyńska 9
  55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie
  tel. 71 31 65 116, fax. 71 72 34 570
  REGON: 02047374000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagizorawina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku i kruszywa drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego w okresie 18 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach