Przetargi.pl
Dostawa pasz objętościowych i zbóż dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6194041 , fax. 22 6195898
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  ul. Ratuszowa 1/3
  03-461 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6194041, fax. 22 6195898
  REGON: 012878673
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pasz objętościowych i zbóż dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasz objętościowych i zbóż dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na dziewięć części, zwanych ZADANIAMI. Każda z części została oddzielnie opisana w Załączniku I.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03100000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach