Przetargi.pl
Dostawa pasz - zielonki dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6194041 , fax. 22 6195898
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  ul. Ratuszowa 1/3
  03-461 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6194041, fax. 22 6195898
  REGON: 01287867300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pasz - zielonki dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zielonka i kolby kukurydzy. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie zielonki z traw i roślin motylkowych (186 000 kg), zielonki z kukurydzy – pędy (1 000 kg), kolb kukurydzy (1 000 szt.) do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w okresie od 27.04.2020 r. do 30.11.2020 r. Przeciętna częstotliwość dostaw: zielonka- codziennie (7 dni w tygodniu), zielonka z kukurydzy – 2-4 razy w tygodniu; kukurydza – kolby - 1–2 razy w tygodniu. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: zielonka – od ok 900 do ok 1 200 kg, zielonka z kukurydzy – od ok 20 do ok 80 kg., kolby kukurydzy – od ok 20 do ok 80 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03100000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach