Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Starostwo Powiatowe w Lipsku ogłasza przetarg

 • Adres: 27300 Lipsko, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 781 149 , fax. 483 781 151
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku
  ul. Rynek 1
  27300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 483 781 149, fax. 483 781 151
  REGON: 67022288800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 roku, na potrzeby uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach. 3.2. Autobus, o którym mowa w pkt 3.1 musi być zgodny co najmniej z normą EURO 5 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska. 3.3. Wykonawca zapewni realizację zobowiązań gwarancyjnych, przeglądów i napraw w co najmniej 1 Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta oferowanego autobusu na terenie woj. Mazowieckiego ale w odległości nie większej niż 150 km od Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach. 3.4. Wykonawca dostarczy komplet wymaganych dokumentów do rejestracji autobusu. 3.5. Dostarczony autobus stanowiący przedmiot niniejszego zamówienie musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację. 3.6. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości Wykonawcy oferowanego autobusu: 1) 24 miesiące gwarancji jakości na części mechaniczne, 2) 24 miesięcy gwarancji jakości na powłoki lakiernicze, UWAGA! 1) Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy. 2) Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie może wyłączyć uprawnień gwarancyjnych przyznanych przez producenta autobusu. 3.7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Parametry określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganymi Zamawiającego. 3.8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 3.9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani). Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach