Przetargi.pl
Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego – etap I

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64 , fax. (22) 587 02 02
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, fax. (22) 587 02 02
  REGON: 01618399100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont stanowiska górnego – awanport górny i głowa górna – śluzy Swoboda, stanowiący I etap przedsięwzięcia położonego na terenie objętym ochroną konserwatorską. Śluza Swoboda zlokalizowana jest w km 47+400 Kanału Augustowskiego, na dz. nr ewid. 4359, 4363/3, 4364 obręb 0007 Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie. Zakres prac I etapu obejmuje remont awanportu górnego i głowy górnej śluzy, w tym: - grodza budowlana od strony WG wykonana ze ścianki szczelnej stalowej z grodzic GU7-600 długości 8,0 m; - nasyp ziemny - tymczasowy przejazd przez dolne stanowisko śluzy; - rozbiórka istniejącego lewego i prawego nabrzeża awanportu górnego; - wykonanie nowego nabrzeża ze ścianki szczelnej stalowej GU7-600 długości 7,0 m z oczepem żelbetowym; - wypełnienie przestrzeni za ścianką szczelną narzutem kamiennym na geowłókninie; - remont pomostów drewnianych na brzegu stawu Swoboda; - odmulenie dna awanportu, wykonanie nowej podłogi w postaci deskowania na drewnianych legarach opartych na palach stalowych; - nowe dalby; - remont głowy górnej śluzy od styku z awanportem górnym do wnęk zamknięć remontowych: skucie zewnętrznej warstwy betonu, iniekcja uszczelniająca i wzmacniająca, nowa powierzchnia z betonu natryskowego z boniowaniem, nowy oczep z piaskowca; - remont dna głowy górnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach