Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Żeromskiego z chodnikiem na ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim.

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 555 146 , fax. 227 555 327
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 555 146, fax. 227 555 327
  REGON: 52478900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Żeromskiego z chodnikiem na ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ulicy Żeromskiego z chodnikiem na ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim Przebudowa ulicy Żeromskiego z chodnikiem na ulicy Traugutta obejmuje wykonanie robót w trzech branżach : drogowej , kanalizacyjnej i elektrycznej. Branża drogowa obejmie wykonanie robót związanych z budowa jezdni, chodników, zjazdów i ciągu pieszo-jezdnego w ulicach : Żeromskiego i ulicy Traugutta na odcinku od ulicy Poniatowskiego do kładki nad torami PKP .Branża kanalizacyjna obejmuje budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego i w rejonie skrzyżowania z ulica Langiewicza. Branża elektryczna obejmuje przebudowę oświetlenia na ulicy Traugutta w rejonie ciągu piezo-jezdnego i chodnika do kładki nad torami PKP.Przebudowa ww. ulic ma przebiegać przy spełnieniu następujących parametrów technicznych Długość przebudowywanej ulicy Żeromskiego ok. 330 m, szerokość jezdni 4,5 m, szerokości chodników 2,0 – 2,3 m , przekrój poprzeczny daszkowy. W ulicy Traugutta długość przebudowywanych chodników ok. 90+160 m, szerokości jezdni 6,0 m , szerokość chodników – 1,9 – 2,9 m, szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 4,0 m , przekrój poprzeczny jednostronny. W ulicy Żeromskiego przewidziano budowę chodnika dla pieszych po wschodniej stronie ulicy na odcinku od ulicy Langiewicza do ul. Traugutta zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości od 2 do 2,3 m . Na pozostałym odcinku ze wglądu na wąski pas drogowy nie przewidziano budowy chodnika, Nawierzchnia projektowanego chodnika będzie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. W ulicy Langiewicza przewidziano remont chodnik po stronie południowej i budowa chodnika po północnej stronie ,szerokość chodnika 2,0 m. Nawierzchnia projektowanego chodnika będzie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego W ul. Traugutta przewidziana jest przebudowa istniejącego chodnika po stronie północnej za przebudowywanymi zatokami postojowymi. Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o szerokości od 1,9 do 2,9 m . Na odcinku od ulicy Żeromskiego do kładki nad torami PKP przewidziano wymianę zniszczonego chodnika płyt betonowych chodnikowych 50 x 50 cm na chodnik o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej kolor czerwony. Przebudowa zjazdów polegać będzie na wymianie zniszczonej nawierzchni na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary i dostosowanie ich wysokościowe do niwelety drogi. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowane z rur PVC 315 (ze ścianką litą klasy sztywności min.SN8) , z rur PEHD fi 600 ( z systemem przegród piętrzących klasy sztywności min. SN8). Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC 200 (ze ścianka litą klasa sztywności SN8). Uzbrojenie sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej stanowią studnie rewizyjno-połączeniowe o średnicy Ø1000, Ø1200, Ø1500 żelbetowe z pierścieniem odciążającym z włazem żeliwnym typ ciężki Ø 600 D400 z wypełnieniem betonowym. Wpust uliczny, deszczowy żelbetowy Ø 500 z pierścieniem odciążającym zz betonu C35/45..Zdemontowanie starej sieci oświetleniowej w ulicy Traugutta na odcinku od ulicy Żeromskiego do kładki nad torami PKP i ustawienie słupów z wysięgnikami , aluminiowych , anodowanych o kolorze antracytowym o wysokości 6 m wraz z oprawami LED o mocy 40W,.Wykonanie linii kablowej typ YKY 5x6 mm2 w rurach ochronnych o średnicy 110 mm. Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ i Tabelach Kosztowych. załączniki od 8-14 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium 8 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w rozdziale IX ust. 3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1.1 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.1.2 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 4.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. 4.3 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 4.4 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 4.5 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „…...” oznaczenie sprawy: ……………….. 4.6 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 4.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach