Przetargi.pl
Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 02676 Warszawa, ul. Postępu
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 843-19-40 , fax. 22 843-17-89
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  ul. Postępu
  02676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 843-19-40, fax. 22 843-17-89
  REGON: 5637700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w następujących lokalizacjach: - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa, ul. Postępu 9 (zadanie 1); - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa, ul. Kupiecka 4 (zadanie 2); Przediot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach