Przetargi.pl
DOSTAWA PAMIĘCI RAM DLA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA ogłasza przetarg

 • Adres: 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKA AGENCJA KOSMICZNA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 360992221
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PAMIĘCI RAM DLA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA PAMIĘCI RAM DLA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach