Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-231 Gdańsk, Fiszera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 522 53 23, , fax. 583 416 144
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
  Fiszera 14
  80-231 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 522 53 23, , fax. 583 416 144
  REGON: 32612100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 części: część 1 - akcesoria, część 2 - dyski, część 3 - monitory, część 4 - karty graficzne, część 5 urządzenie wielofunkcyjne, część 6 - pamięci RAM, część 7 - zasilacz awaryjny UPS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 5 – Formularz rzeczowo - cenowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach