Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych samochodów 9-osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 80-365 Gdańsk, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
  Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28
  80-365 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 5841061652
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sorw.edu.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych samochodów 9-osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 2 samochodów 9-osobowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdańsku.Dostawa 1 samochodu 9-osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się o własnych siłach do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej:Część 1.Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy samochodu dostosowanego, do przewozu osoby/osób na wózkach inwalidzkich.Część 2. - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach