Przetargi.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 27 lokal 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE
  ul. 11 Listopada 27 lokal 4
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  REGON: 002791402
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopskwidzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie” – zwanych dalej SUO.1) SUO świadczone będą na obszarze Gminy Wiejskiej Kwidzyn,2) SUO będą mogły być świadczone w dni robocze w godzinach od 7.00 do 20.00, przy czym soboty, niedziele i święta tylko w uzasadnionych przypadkach,3) Szacunkowa średnia miesięczna liczba świadczeniobiorców wynosić będzie 8 osób, 4) Szacunkowy wymiar miesięczny świadczonych SUO oscylować będzie w granicach 146 godzin, natomiast w okresie realizacji zamówienia łączną liczbę usług szacuje się na 730 godzin, 5) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą SUO i faktyczna, miesięczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają ww. formy pomocy,6) Liczba osób i świadczeń może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,7) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia, 8) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zabezpieczenia materiałów niezbędnych do realizacji indywidualnego zakresu SUO.9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.3. Przy świadczeniu usług mają zastosowanie w szczególności przepisy:1) art. 50, 50a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),2) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 497).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:- nie podlegają wykluczeniu (w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1, 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835 ze zm.)),- spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. Na podstawie art. 112 Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące :2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie usługi w zakresie niezbędnym do spełniania warunku doświadczenia. Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 specjalistyczną usługę opiekuńcządla osób z zaburzeniami psychicznymi o wartości minimum 60.000,00 zł bruttowraz z potwierdzeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych ( również wykonywanych) warunek uważa się za spełniony gdy wartość części zamówienia wykonanego do upływu terminu składania ofert jest proporcjonalne do danego okresu i spełnia postawiony warunek udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ),2) Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne (załącznik nr 2 do SWZ),3) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej 6 miesięczne doświadczenie* w jednej z następujących jednostek:1) szpitalu psychiatrycznym;2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;5) zakładzie rehabilitacji;6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.3. Osoby świadczące SUO, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;2) kształtowania nawyków celowej aktywności;3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia- wg załącznika nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 (ustawy Pzp), oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach