Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

Powiatowy Zarząd Dróg w Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5444527 , fax. 065 5444527
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Górze
  ul. Armii Polskiej 15 15
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5444527, fax. 065 5444527
  REGON: 02071739500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Dostawa paliw płynnych dla Obwodu Drogowego w Górze Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych szacunkowej ilości: benzyny bezołowiowej Pb95 - 3000L, oraz oleju napędowego ON - 16000L , polegająca na tankowaniu pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji. a) Miejsce, wykonywania zamówienia musi znajdować się na terenie Góry b) Rozliczenie dostaw odbywać się będzie przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. c) Wykonawca wystawia fakturę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie asygnat - tankowań poszczególnych pojazdów zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu rabatu cenowego na zakup paliwa zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ), przez cały okres trwania umowy. e) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach i przepisach w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych -benzyna bezołowiowa. PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe. Rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. g) Wielkość zamówienia (ilość litrów) jest zależna od ceny jednostkowej poszczególnych asortymentów w dniu złożenia oferty i może nieznacznie ulec zmianie w granicach zakładanych środków przeznaczonych na realizację zamówienia.Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 09.13.21.00-4 (benzyna bezołowiowa) 09.13.40.00-7 (olej napędowy) Część 2. Dostawa paliw płynnych dla Obwodu Drogowego w Niechlowie. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych o szacunkowej ilości: benzyny bezołowiowej Pb95 - 4000 L, oraz oleju napędowego ON - 35000 L , polegająca na tankowaniu pojazdów będących w dyspozycji zamawiającego z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji. a) Miejsce, wykonywania zamówienia musi znajdować się na terenie Niechlowa. b) Rozliczenie dostaw odbywać się będzie przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. c) Wykonawca wystawia fakturę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie asygnat - tankowań poszczególnych pojazdów zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu rabatu cenowego na zakup paliwa zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ), przez cały okres trwania umowy. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach i przepisach w szczególności: PN-EN 228 paliwa dla pojazdów silnikowych -benzyna bezołowiowa. PN-EN 590 paliwa dla pojazdów silnikowych- oleje napędowe. Rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r e) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego f) Wielkość zamówienia (ilość litrów) jest zależna od ceny jednostkowej poszczególnych asortymentów w dniu złożenia oferty i może nieznacznie ulec zmianie w granicach zakładanych środków przeznaczonych na realizację zamówienia Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy... Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: procentowy upust od ceny jednostkowej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach