Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla DODN we Wrocławiu.

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-527 Wrocław, ul. Dawida 1a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3670950, 3386628 , fax. 71 3731165
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  ul. Dawida 1a 1a
  50-527 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3670950, 3386628, fax. 71 3731165
  REGON: 02132359200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dodn.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla DODN we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla DODN we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302134009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dodn.wroclaw.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach