Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętów należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie od 01.03.2019 r. do 31.01.2020 r.

Gmina Niechlów ogłasza przetarg

 • Adres: 56-215 Niechlów, ul. Głogowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 435 688 , fax. 0-65 5435814
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niechlów
  ul. Głogowska 31
  56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie
  tel. 655 435 688, fax. 0-65 5435814
  REGON: 41105063000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niechlow.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętów należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie od 01.03.2019 r. do 31.01.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem PB 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w posiadaniu ZGKiM w Niechlowie w szacunkowe ilości benzyny bezołowiowej PB 95 - 400 litrów, oraz oleju napędowego ON - 26 000 litrów. Benzyna oraz olej musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680), zgodnych z normą PN-EN 228 — dla benzyny bezołowiowej Pb95 i PN-EN 590- dla oleju napędowego ON. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON, stosownie do potrzeb, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umownej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach