Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na Części: Część nr 1 – dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych; Część nr 2 – dostawa paliwa na karty paliwowe; Część nr 3 - bezgotówkowy zakup (przy użyciu karty paliwowej) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na Części: Część nr 1 – dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych; Część nr 2 – dostawa paliwa na karty paliwowe; Część nr 3 - bezgotówkowy zakup (przy użyciu karty paliwowej) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na Części: Część nr 1 – dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych, Część nr 2 – dostawa paliwa na karty paliwowe, Część nr 3 - bezgotówkowy zakup (przy użyciu karty paliwowej) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych. Część nr 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych Zamawiającego w ilości szacunkowej: 94000l. 2. Paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 590, 3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 4. Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodniej z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami oraz odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowy tzw. ON zimowy. 5. Szczegółowe warunki realizacji zostały doprecyzowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4.1 do SIWZ. Część nr 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy zakup (przy użyciu karty paliwowej) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej , artykułów pozapaliwowych w sieci stacji paliwowych na terenie całego kraju (w tym na stacjach we Wrocławiu oraz na stacjach położonych w odległości nie większej niż 15 km od miejscowości, w których zlokalizowane są jednostki organizacyjne Zamawiającego wymienione w pkt 1 i 13 tabeli określonej w ust 3.3 pkt 1 SIWZ, tj. dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach oraz dla Centrum Edukacyjno - Rozwojowego w Pawłowicach). 2. Szacowane ilości paliwa w okresie umowy: olej napędowy - 50000 l, benzyna Pb95 -20710 l. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup na terenie Polski: a) paliwa do samochodów służbowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu lub kanistrów, b) materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych i usług dodatkowych (szacunkowy koszt zakupów materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług poza paliwami nie będzie przekraczał 10% wartości zamówienia) tj.: • olei silnikowych, • płynów do spryskiwaczy letnich i zimowych, do układu chłodzenia, do układu wspomagania, płynów uszlachetniających do oleju napędowego zabezpieczających przed zamarzaniem, płynów do czyszczenia i konserwacji tapicerki oraz zewnętrznych elementów samochodu, środków do czyszczenia i konserwacji tworzyw wnętrza i zewnętrznych elementów samochodu, • żarówek samochodowych, odświeżaczy powietrza oraz innych akcesoriów i środków czystości, • korzystanie z usług myjni automatycznej i kompresora, • opłat za przejazdy autostradami przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy, • opłat za parkingi. 4. Zakup paliwa do pojazdów polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów Zamawiającego lub kanistrów przez posiadacza karty wystawionej na samochód służbowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu lub jednostkę organizacyjną UP we Wrocławiu, 5. Wykonawca wyda Zamawiającemu co najmniej 20 szt. płatniczych kart paliwowych, po jednej dla każdego samochodu jednostki organizacyjnej UP we Wrocławiu oraz dla jednostek organizacyjnych UP we Wrocławiu. 6. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.2 do SIWZ. Część nr 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup (przy użyciu karty paliwowej) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych na stacjach benzynowych Wykonawcy, z których co najmniej jedna znajduje się w promieniu 10 km od lokalizacji jednostki organizacyjnej UP we Wrocławiu (Złotówek 1) 2. Szacowane ilości paliwa w okresie umowy: olej napędowy - 5500 l, benzyna Pb95 -500 l. 3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej jedną stacją benzynową znajdującą się w promieniu 10 km od siedziby Jednostki organizacyjnej UP we Wrocławiu (Złotówek 1), na której upoważniony pracownik Zamawianego będzie mógł dokonać zakupu paliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-17:00. 4. Wykonawca wyda Zamawiającemu co najmniej 1 płatniczą kartę paliwową dla jednostki organizacyjnej UP we Wrocławiu. 5. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach