Przetargi.pl
Dostawa paliw do pojazdów Nadleśnictwa Szczebra

Nadleśnictwo Szczebra ogłasza przetarg

 • Adres: 16-304 Nowinka, Szczebra 58
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6419665 , fax. 087 6419542
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Szczebra
  Szczebra 58 58
  16-304 Nowinka, woj. podlaskie
  tel. 087 6419665, fax. 087 6419542
  REGON: 79001119600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.lasy.gov.pl/web/szczebra/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw do pojazdów Nadleśnictwa Szczebra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw - od dnia zawarcia umowy przez okres jednego roku, poprzez tankowanie pojazdów służbowych będących w dyspozycji zamawiającego. Dostawa obejmuje następujące paliwa silnikowe: - Benzyna bezołowiowa 95 - w ilości 4 700 l, według Polskiej Normy PN-EN 228 - Olej napędowy ON - w ilości 5 700 l, według Polskiej Normy PN-EN 590 - Gaz propan-butan - LPG - w ilości 3 100 l, według Polskiej Normy PN-EN 589:2003 Warunki dostawy: a) oferowane paliwa płynne muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm, b) przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, c) tankowanie pojazdów odbywać się będzie w stacji/stacjach paliw położonej w odległości nie większej niż 15 km od siedziby zamawiającego (mierząc po drodze o nawierzchni bitumicznej), czynną 7 dni w tygodniu przez 24 h/dobę, d) bezgotówkowe rozliczenia transakcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.lasy.gov.pl/web/szczebra
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach