Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku- Dzp-12/D/2010

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7457117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 14
  15-097 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7457117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 05056220700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku- Dzp-12/D/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli tj. fotele obrotowe, krzesła obrotowe, tapczan jednoosobowy, gabloty szklane, szafy, szafki, biurka, krzesła konferencyjne, krzesła komputerowe, regały, stoły konferencyjne, półki, sofa, stoliki, wieszaki, zabudowa stała, gabloty ścienne, krzesła stacjonarne ,mównica, w ilościach i wymaganiach zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia poniżej 193 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach