Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia Kliniki Pediatrii i Nefrologii, Dziennego Oddziału Onkologicznego, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, pokoju socjalnego Kliniki Rehabilitacji oraz regałów magazynowych do archiwum dokumentacji medycznej PN-40/15/29

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7450595 , fax. 085 7450595
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 17 17
  15-274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7450595, fax. 085 7450595
  REGON: 00140639400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://udsk.pl/zp/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia Kliniki Pediatrii i Nefrologii, Dziennego Oddziału Onkologicznego, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, pokoju socjalnego Kliniki Rehabilitacji oraz regałów magazynowych do archiwum dokumentacji medycznej PN-40/15/29
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, zgodnie z załączonymi projektami, z podziałem na cztery pakiety: Pakiet I - Regały magazynowe do archiwum dokumentacji medycznej Wymagania do pakietu I: 1. Wymiary półki przyściennej/jednostronny dostęp - 1000*300 mm. 2. Wymiary półki dwustronny dostęp - 1000*550 mm. 3. Pojedynczy moduł (o szerokości 1000 mm) posiada od 5 do 7 półek. 4. Grubość półki - max. 20 mm. 5. Odległość między półkami 420 mm. 6. Prześwit pomiędzy półkami 400 mm. 7. Boczne ograniczniki półki 250 mm. 8. Rozstaw regałów 1150 mm. Ustawienie regałów związane jest z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, według załączonej dokumentacji. 9. Najniższa półka mocowana 100 mm nad podłożem 10. Obciążenie pojedynczej półki - 150 kg. 11. Regał przyścienny mocowany do ściany w minimum 4 punktach. 12. Regał z dostępem dwustronnym mocowany do ściany bocznej oraz wiązany z sąsiednimi regałami poprzecznym wiązaniem w górnej części regału. 13. Pionowe elementy nośne mocowane do posadzki w sposób uniemożliwiający przesunięcie regału. 14. Wszystkie metalowe elementy regału zabezpieczone antykorozyjnie. 15. Szerokość środkowego przejścia transportowego 1200 mm. 16. Wysokość regału (od 2030 do 2870 mm) dostosowana indywidualnie do wysokości pomieszczenia (z uwzględnieniem instalacji podsufitowej), przy ilości półek odpowiednio od 5 do 7. Rozmieszczenie półek w sposób maksymalnie wykorzystujący dostępną przestrzeń. Możliwa jest sytuacja, w której pojedyncze moduły regału będą miały różną wysokość ograniczona instalacją podsufitową. 17. W części pomieszczenia, w której możliwa szerokość, przy zachowaniu środkowego korytarza (1200 mm) pozwoli na ustawienie dodatkowego modułu o szerokości ? modułu - należy taki moduł dołączyć. Dotyczy to pomieszczeń 1 (możliwa długość regału 4700 mm - regał zawiera 4 ? modułu) oraz pomieszczenie 3 (możliwa długość regału 3650 mm - regał zawiera 3 ? modułu). Pakiet II - Wyposażenie Kliniki Pediatrii i Nefrologii oraz pokoju socjalnego Kliniki Rehabilitacji Wymagania do wyposażenia pokoju socjalnego Kliniki Rehabilitacji; 1. Meble wykonane z płyty laminowanej z obrzeżem PCV 2. Blat postformingowy 3. Prowadnice kulkowe 4. Zlew komorowy z ociekaczem oraz bateria 5. Zamki patentowe 6. Zamawiający nie wymaga dostarczenia lodówki Pakiet III - Wyposażenie Dziennego Oddziału Onkologicznego Pakiet IV - Wyposażenie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://udsk.pl/zp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach