Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ogłasza przetarg

 • Adres: 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 052 3255654; 3255600 , fax. 052 3255664
 • Data zamieszczenia: 2021-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
  ul. Św. Floriana 12
  85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 052 3255654; 3255600, fax. 052 3255664
  REGON: 00097918800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie modułów, systemów oprogramowania oraz zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość, rodzaj oraz stawiane wymagania podane są w załączniku nr 3a do SIWZ. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 70 dni licząc od obowiązywania umowy. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 wyodrębnionych części (pakietów). Pakiet 1 Zakup i wdrożenie modułów szpitalnych dla istniejącego HIS wraz ze szkoleniami personelu Pakiet 2 Zakup systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej Pakiet 3 Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania kolejkami w przychodni Pakiet 4 Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Procesami Szpitala (obiegu dokumentów) Pakiet 5 Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z dodatkowym oprogramowaniem antywirusowym i oprogramowaniem narzędziowym, modernizacji centrali telefonicznej, modernizacji strony www Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety. Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach