Przetargi.pl
Remont połączony z modernizacją odcinka dojazdu pożarowego nr 5 w oddz. 419-421, 431 Leśnictwo Kościelec

Nadleśnictwo Koło ogłasza przetarg

 • Adres: 87-865 Izbica Kujawska, Gaj Stolarski
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 865 084 , fax. 542 865 084
 • Data zamieszczenia: 2021-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Koło
  Gaj Stolarski 2
  87-865 Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 865 084, fax. 542 865 084
  REGON: 91050851800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_kolo/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont połączony z modernizacją odcinka dojazdu pożarowego nr 5 w oddz. 419-421, 431 Leśnictwo Kościelec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji drogowej p.n.: „Remont połączony z modernizacją odcinka dojazdu pożarowego nr 5 w oddz. 419-421, 431 Leśnictwo Kościelec”, w zakresie zmiany drogi gruntowej na twardą nieulepszoną dwuwarstwową z kruszywa naturalnego i łamanego układanego na warstwie odsączającej z piasku średniego (gr. nośności podłoża G1). Remont połączony z modernizacją drogi ma na celu dostosowanie cech technicznych, geometrycznych drogi i skrzyżowań do funkcji, klasy i występujących obciążeń drogi. Drogą administruje Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju Stolarskim. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kościelec powiat Koło, województwo wielkopolskie w leśnictwie Kościelec - droga leśna główna – dojazd pożarowy nr 5 ( przewidywany zakres remontu - od km 0+000,00 do km 1+616,91 tj. 1616,91m. 3.2 Nawierzchnia - na projektowanym odcinku, droga ( wytyczony szlak leśny) składa się z odcinków prostych, załamań i łuków poziomych; trasa przebiega między terenami zalesionymi; posiada nawierzchnię gruntową, po której odbywa się ruch sprzętu zatrudnionego w gospodarce leśnej; wąski pas drogowy nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia pożarowego.; działki, na której znajduje się wydzielona droga ograniczona jest na całej długości lasami, gruntami leśnymi oraz drogą gminną o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanej na działce nr 182. 3.3 Pobocza - gruntowe, praktycznie niewydzielone z pasa drogowego zarośnięte trawą i leśną roślinnością. 3.4 Rowy przydrożne - praktycznie nie występują a jeśli są to całkowicie zarośnięte. 3.5 Zjazdy - wszystkie gruntowe; na projektowanym do przebudowy odcinku drogi to: a) zjazdy na drogi leśne – linie oddziałowe b) zjazdy na pozostałe drogi leśne. 3.6 Skrzyżowania – skrzyżowania z drogami: a) publiczną gminną nr 497016P o nawierzchni bitumicznej (koniec modernizowanego odcinka), b) leśnymi gruntowymi; 3.7 Urządzenia obce i utrudnienia: - linia światłowodowa dla telewizji kablowej po lewej stronie drogi poza wytyczonym szlakiem; - na całym odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego znajduje się leśna roślinność – drzewa i krzewy; 3.8 Przepusty - nie występują; 3.9 Oznaczenie geodezyjne działek objętych projektem: - działki nr 5419, 5420, 5421, 5431/2 ( Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Koło). Jednostka ewidencyjna Kościelec 300908_2, obręb ewidencyjny 0009, Kościelec. Projektowany remont drogi leśnej zawiera się w granicach w/w działek. Projekt niniejszy obejmuje remont drogi leśnej polegającą na: a. budowie konstrukcji nawierzchni drogi: - wykonanie nawierzchni 2-warstwowej z kruszywa naturalnego i kamiennego układanego na w-wie odsączającej z piasku średniego ( gr. nośności podłoża G1) b. budowie mijanek o nawierzchni z kruszywa jw.; c. budowie obustronnego pobocza gruntowego; d. budowie jednostronnego rowu drogowego z odprowadzeniem wód do zbiorników odparowujących; e. budowie zjazdów z drogi leśnej na istniejące drogi leśne – linie oddziałowe i inne o nawierzchni gruntowej; f. oznakowaniu pionowym drogi; g. wykonanie zapory stalowej uchylnej, zgodnie z zarządzeniem nr 36 DGLP z 28 maja 2021r 3.10 Pas drogowy zostanie przygotowany przez inwestora we własnym zakresie poprzez wycinkę drzew w ramach prowadzonych prac leśnych, karczowanie i wywóz pni po wyciętych przez inwestora drzewach pozostaje w gestii Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach