Przetargi.pl
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 506 633 , fax. 564 506 650
 • Data zamieszczenia: 2021-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 506 633, fax. 564 506 650
  REGON: 17513600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis ogólny - „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu”. 2. Oznakowanie sprzętu wg CPV 34144210 – 3 – wozy strażackie. 3. Przedmiot zamówienia i jego wymagania szczegółowe opisano w załączniku nr 1 do siwz. 4. Sprzęt wchodzący w skład dostawy ujęty w wykazie wyrobów wymagających dopuszczenia do użytkowania musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). 5. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 (Dz.U z 2021 r., poz. 450 tj.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu Świadectwo zgodności WE, świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie polski – CNBOP 6. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz.Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). 7. Informacje dodatkowe. 1). Pojazd jak i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku). 2). Silnik pojazdu winien spełniać normę emisji spalin EURO 6 8. Odbiór przedmiotu umowy (realizacja dostaw). Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie WYKONAWCY, szkolenie z obsługi nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym podczas odbioru, nie później jednak niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty odbioru samochodu. . 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 10. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na WYKONAWCY.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach