Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania komputerowego

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 32 87 656 , fax. 68 3287657
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Podgórna 9B 9B
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 32 87 656, fax. 68 3287657
  REGON: 01544738200093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-zielonagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: dostawa najnowszej wersji oprogramowania Cisco Works 3.1 lub dostawa nowego dedykowanego systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi firmy Cisco - np. Prime Infrastucture, dla 50 urządzeń Zadanie 2 dostawa 50 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego McAfee MFE Endpoint Protection - Adv P:G1[P+]
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach